Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

Договір публічної оферти про надання благодійної пожертви

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція Благодійної Організації (БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ», 40065482) , що розміщена на сайті: https://www.neoman.com.ua, про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, як розміщених на сайті Благодійної Організації, так і шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Благодійної Організації через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Благодійної Організації.

Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Благодійної Організації, для наступного використання та досягнення цілей Благодійної Організації, передбачених Статутом або програмами Благодійної Організації, відповідно до Закону Украйни «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Благодійної Організації та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

2. Предмет Договору

Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Благодійником у власність Благодійної Організації грошових коштів шляхом здійснення благодійної пожертви на забезпечення статутної діяльності Благодійної Організації, в тому числі (але не виключно) щодо надання Благодійної Організації благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Благодійної Організації, тощо. Благодійник самостійно визначає обсяг та напрями використання благодійної пожертви.

Ця Публічна оферта про надання благодійної пожертви (надалі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (надалі – Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ», в особі Директора Булах Кирила Васильовича, якій діє на підставі Статуту (надалі – Благодійна Організація), укласти договір щодо надання благодійної пожертви, на зазначених нижче умовах:

Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

3. Акцепт

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Благодійної Організації, з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу bfondmi@gmail.com. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів, а також підтверджує право Благодійної Організації використати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Благодійної Організації в розмірі не більшому, ніж зазначений в Законі України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України та статей 6 та 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

4. Права та обов’язки Благодійної Організації

Благодійна Організація має право:
— отримувати Благодійні пожертви та використовувати їх відповідно до предмету та умов

цього Договору та своєї статутної діяльності;

— за згодою Благодійника змінювати напрями використання Благодійної пожертви;

— використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Благодійної

Організації у розмірі, не більшому, ніж це передбачено Законом України «Про благодійну

діяльність та благодійні організації».

Благодійна Організація зобов’язана:

— щорічно, в електронному вигляді, звітувати про використання Благодійних пожертв шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://bfmi.com.ua/;

— використовувати отримані пожертви виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Благодійної Організації.

5. Права Благодійника

Благодійник має право:
— здійснювати контроль за використанням Благодійної Організації Благодійної пожертви за

цільовим призначенням.

6. Місце проведення публічного збирання коштів

Публічне збирання коштів Благодійної пожертви здійснюється на території будь- якої країни світу. Безпосередня діяльність Благодійної Організації, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Благодійної Організації, здійснюється на території Україні (за виключенням тимчасово окупованої територій України та районів проведення антитерористичної операції).

7. Строк збирання коштів

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Благодійної Організації (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Благодійної Організації, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://bfmi.com.ua/

8. Порядок використання Благодійних пожертв

Використання благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю Благодійної Організації та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

Благодійна Організація використовує Благодійні пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та програм Благодійної Організації. Отримані Благодійною Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. Відповідальність Благодійної Організації

Благодійна Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Благодійної Організації та законодавством України, відповідно до чинного законодавства України.

10. Порядок загального доступу до інформації Благодійної Організації.

Фінансова звітність Благодійної Організації оприлюднюється шляхом розміщення на сайті: https://bfmi.com.ua/ щорічно до 1 березня року, наступного за звітним.

Інша інформація розкривається Благодійною Організацією в порядку та в обсягах, передбачених законодавством України.

11. Витрати

Витрати, пов’язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

12. Порядок загального доступу до інформації Благодійника.

Благодійник надає згоду на те, що після внесення інформації про себе на сайті Благодійної Організації та здійснення реєстрації на сайті, його контактна інформація може бути використана Благодійною Організацією для направлення листів та повідомлень, в тому числі в електронному вигляді. При цьому, Благодійна Організація зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України. Крім того, Благодійник надає свою згоду, що інформація про нього (зокрема, прізвище, ім’я, по батькові) може бути використана (виключно за його додатковою згодою) Благодійною Організацією в засобах масової інформації або на сайті Благодійної Організації: https://bfmi.com.ua/

Шляхом акцептування Оферти Благодійник підтверджує, що він ознайомлений з Додатком 1 до цього Договору та надає свою згоду на збір, обробку та використання персональних даних в порядку, передбаченому Додатком 1 до цього Договору та чинним законодавством України.

Додаток 1 до Публічної оферти про надання благодійної пожертви

ЗГОДА-ПОВІДОМЛЕННЯ на збір, обробку та використання персональних даних

Я, Благодійник, що акцептував Публічну оферту про надання благодійної допомоги БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» свідомо та добровільно надаю БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ» , надалі – «Фонд», свою згоду на автоматизовану, а також без використання засобів автоматизації обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання та використання) моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, фотографія або інший запис зображення, номер засобів зв’язку, адреса електронної пошти, дані щодо місця проживання, інші дані, добровільно надані мною для реалізації мети обробки, — з метою забезпечення

реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері статистики; та забезпечення реалізації інших відносин, що вимагають обробки персональних даних відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів України, Статуту Фонду, інших локальних актів Фонду.

Цим документом я також даю згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних виключно з вказаною вище метою та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними актами Фонду, які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних. Я не вимагаю здійснення повідомлення про передачу (поширення) моїх персональних даних третім особам, якщо така передача (поширення) відбувається в моїх інтересах з метою реалізації вказаних вище правовідносин.

Підписанням даної згоди-повідомлення підтверджую, що я письмово повідомлений (а) про цілі обробки персональних даних (згідно вказаної у цьому документі мети) та осіб, яким передаються мої персональні дані, а також про свої права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», згідно з якою суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь- яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх

наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноважений або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичнї обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. Ця згода-повідомлення діє протягом невизначеного терміну.

Додаток 2 до Публічної оферти про надання благодійної пожертви

Вибір суми внеску:

Вибір суми внеску

500-00 грн ( пятьсот гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

1000-00 грн ( одна тысяча гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

1500-00 грн ( одна тысяча пятьсот гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

2000-00 грн ( две тысячи гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

2500-00 грн ( две тысячи пятьсот гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

3000-00 грн ( три тысячи гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

5000-00 грн ( пять тысяч гривень)

-_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

10000-00 грн ( десять тысяч гривень)

_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

25.000-00 грн ( двадцать пять тысяч гривень)

-_____________________________________________________________________________

Вибір суми внеску

50.000-00 грн ( пятьдесят тысяч гривень)

_____________________________________________________________________________